Türkiye Diyetisyenler Derneği, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları tarafından1969 yılında kurulmuştur. Diyetisyenler, meslek üyelerini bir birlik altında toplamak, mesleki gelişimlerine destek vermek, mesleki uygulamalarına yönelik standartları oluşturmak, yasal düzenlemeleri sağlamaya yardımcı olmak için bir meslek örgütüne gereksinim duymuşlardır. Diyetisyenler Derneği’nin unvanında “Türkiye” kelimesini kullanmasına izin verilmesi Bakanlar Kurulunca 4/8/1975 tarihinde kararlaştırılmıştır. İçişleri Bakanlığının 18/12/1974, 27/6/1975 günlü ve (A) 278244, (A) U-4/278245, (A)-U4/109626 sayılı yazıları üzerine, 22/11/1972 günlü ve 1630 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Bakanlar Kurulunca 4/8/1975 tarihinde kararlaştırılmıştır.  Bakanlar Kurulunun Karar Sayısı; 7/10400 Kararname, 21 Eylül 1975 tarih ve 15363 Sayılı Resmi Gazete’de ilgili dernekler arasında 2. sırada 06.06 174 Kod Numarası ile Diyetisyenler Derneği’nin “Türkiye” kelimesini kullanmasına izin verilmesi kararı yayımlanmıştır. Derneğimiz 21 Eylül 1975 tarih ve 15363 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bu kararname gereğince “Türkiye Diyetisyenler Derneği” unvanını kullanmaktadır.Türkiye Diyetisyenler Derneği, 1994 yılında “Avrupa Diyetetik Dernekleri Federasyonu (EFAD- EuropeanFederation of theAssociation of Dietitians)”na ve 2000 yılında “Uluslararası Diyetetik Dernekleri Konfederasyonu (ICDAInternationalConfederation of DieteticAssociations)”na üye olmuştur.
Beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiler üzerinde yapılan araştırmaların yoğunlaşmasıyla üniversitelerde diyetisyen yetiştirmek amacıyla açılan Beslenme ve Diyetetik Bölümleri sayıca artmaya başlamış ve International LaborOrganisation-Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 1961’de 0.69 kodu ile diyetisyenlik meslek tanımını yönetmeliğine almıştır.Diyetisyenlik mesleğinin Türkiye’de yeni bir meslek ve çok az sayıda diyetisyenin çalışıyor olması, mesleğin yasal olarak tanınırlığı ile ilgili sorunları da beraberinde getirmiştir.. Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde Diyet Bölümü’nün yasal kadrolaşması 1970’li yılların başında oluşmuş, buna göre diyetisyenler yetişkin hasta kliniklerinde, çocuk hastanesinde ve kurum mutfağında çalışmaya başlamıştır. Ancak diyetisyenin idari ve tedavi görevleri ile ilgili ilk mezunların çalışmaya başladıkları dönemde tanımlamalar tam olarak yapılmamıştır. O yıllarda, çıkarılmakta olan “657 sayılı Devlet Memurları Yasası”nda diyetisyenin de yer alması için çok büyük uğraşlar verilmiş ve sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı içinde diyetisyenin de olduğu belirtilmiştir.Yine 1980’li yıllarda diyetisyenlerin sağlık personeli olarak kabul edilmesinde de benzer sorunlar yaşanmış, 13 Ocak 1983 tarihli ve 17927 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği” ile diyetisyenin görev ve sorumlulukları tanımlanmış ve Danıştay tarafından verilen karar (15 Mart 1984 tarihli) ile sağlık sınıfı kapsamında sayılması kabul edilmiştir. Daha sonra diyetisyen tanımı 5 Mayıs 2005 tarih ve 25806 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikte yapılan değişikliklerle belirlenmiş, ayrıca Nisan 2004’te de Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS13114 olarak da yayımlanmıştır. Diyetisyenlerin yaşadığı yasal sorunların çözümünde etkili olacak en önemli gelişme 26 Nisan 2011 yılında 6225 sayılı kanun ile çıkan meslek yasası olmuştur. Buna göre, “Diyetisyen, beslenme ve diyetetik alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun, sağlıklı bireyler için sağlıklı beslenme programları belirleyen, hastalar için tabibin yönlendirmesi üzerine gerekli beslenme programlarını düzenleyen, toplu beslenme yerlerinde beslenme programları hazırlayan ve besin güvenliğini sağlayan sağlık meslek mensubu” olarak tanımlanmıştır. Türkiye Diyetisyenler Derneği’nin kurulmasını ardından ilk çalışmalardan biri derneğin yayını olarak “Beslenme ve Diyet Dergisi”ninyayınlanması olmuştur.Beslenme ve Diyet Dergisi, 1972 yılından itibaren kesintiye uğramadan, değerli hocamız Prof. Dr. Ayşe Baysal’ın editörlüğünde yayımlanmaya devam etmiş, halen yayınlanmaktadır.Günümüzde Türkiye Diyetisyenler Derneği’nin 2105 üyesi bulunmaktadır. Türkiye Diyetisyenler Derneği’nin amacı: Diyet ve Beslenme konusunun Türkiye’de yayılması ve tanıtılmasını sağlamak, diyet ve beslenme konusunda ulusal ve uluslararası konferanslar ve seminerler tertiplemek ve bu gibi çalışmalara katılmak, diyet ve beslenme konusunda bilimsel yayın yapmak, beslenme sorunu olan bölgelere veya afet durumlarında gıda ve beslenme eğitimi çalışmalarına katkıda bulunmak ve bu gibi teşkilatlarla işbirliği yapmak,  asli üyelerin çalışma sahalarını hazırlamak ve yasal teminatlarının alınması için çalışmalar yapmak,  yasal düzenlemeler bakımından sağlık personeli arasındaki yerlerini tayin etmek ve mesleki zorlukları önleyici çarelere başvurmak, diyetisyen yetiştirmeyi teşvik edici faaliyette bulunmak, beslenme ve diyetetik bilimi ile ilgili yurt dışı dernek ve benzeri kurum ve kuruluşlara üye olmak, beslenme ve diyetetik bilimi ile ilgili tek başına veya yurt içi ve yurt dışı çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak araştırma, proje, vb yapmak, dernek faaliyetlerini gerçekleştirmek ve gelir temin etmek üzere iktisadi işletme kurmak, yardım toplama kanunu ve bu ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alma, yasal koşulları yerine getirerek araştırmalar ve projeler için yurt içi, yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan maddi yardım almak, amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere yönetim kurulu kararı ile platform oluşturmaktır.

Bir cevap yazın