TÜRKİYE DİYETİSYENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

(06 ARALIK 2015 OLAĞAN GENEL KURULU’ NDA DEĞİŞTİRİLEN)

Dernek Tüzüğünü PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayın.

Dernek Tüzüğünü DOC Olarak İndirmek İçin Tıklayın.

Madde 1

Türkiye Diyetisyenler Derneği adı ile bir dernek kurulmuştur. Merkezi Ankara’dır.

Madde 2 | Amaç

Türkiye içinde diyetisyen ünvanını alarak ilgili Fakülte ve Yüksekokul’dan mezun olan kişileri bir araya toplamak ve Madde 3’deki faaliyetleri yürütmek.

Madde 3 | Derneğin Faaliyetleri

a.Diyet ve Beslenme konusunun Türkiye’de yayılması ve tanıtılmasını sağlamak
b.Diyet ve Beslenme konusunda ulusal ve uluslararası konferanslar ve seminerler tertiplemek ve bu gibi çalışmalara iştirak etmek
c.Diyet ve Beslenme konusunda bilimsel yayın yapmak
d.Beslenme sorunu olan bölgelere veya afet durumlarında gıda ve beslenme eğitimi çalışmalarına katkıda bulunmak ve bu gibi teşkilatlarla işbirliği yapmak
e.Asli üyelerin çalışma sahalarını hazırlamak ve kanuni teminatlarının alınması için çalışmalar yapmak
f.Mevzuat bakımından sağlık personeli arasındaki yerlerini tayin etmek ve mesleki zorlukları önleyici çarelere başvurmak
g.Diyetisyen yetiştirmeyi teşvik edici faaliyette bulunmak
h.Beslenme ve diyetetik bilimi ile ilgili yurt dışı dernek ve benzeri kurum ve kuruluşlara üye olmak,
i.Beslenme ve diyetetik bilimi ile ilgili tek başına veya yurt içi ve yurt dışı çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak araştırma, proje, vb… yapmak.
j.Dernek faaliyetlerini gerçekleştirmek ve gelir temin etmek üzere iktisadi işletme kurulabilir.
k. Yardım Toplama Kanunu ve bu ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır.
l.Yasal koşulları yerine getirerek araştırmalar ve projeler için yurt içi, yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan maddi yardım alır.
m.Amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere yönetim kurulu kararı ile plâtform oluşturabilir.

Madde 4 | Derneğin Kurucularının Ad ve Soyadları

Dyt. Güneş SOYSAL
Dyt. Şenda HASEKİ TUNCA
Dyt. Türkan E. KUTLUAY
Dyt. Ufuk GÜNEYLİ
Dyt. Sevinç YÜCECAN

Madde 5

Derneğin 2 çeşit üyeliği vardır.
a-Asli

b-Fahri
a.Asli Üyelik: Türkiye içinde veya dışında Fakülte veya Yüksekokulların Beslenme ve Diyetetik bölümlerinden Mezunu olup “DİYETİSYEN” ünvanını alanlar bu üyeliğe ait mali mükellefiyetini yerine getirme taahhüdü ile üye olma talebinde bulunurlar.
b.Fahri Üyelik: Bil fiil Beslenme ve Diyetetik mesleğinde çalışmayan fakat derneğe çalışmalarıyla yardımcı olan kişiler derneğin fahri üyesi sayılırlar.

Madde 6

Derneğe asli üye olmak isteyenler 2 fotoğrafla birlikte şekli Yönetim Kurulunca belirtilecek başvuru formunu imza ederek genel kurulca belirlenen aidatı ödemeyi taahhüt ederler. Üye olmak için Yönetim Kurulu Başkanlığına müracaatta bulunulur. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine yazılı olarak bildirir.
a.Başvuruları kabul edilenler asli ve fahri üye olarak deftere kayıt edilir ve kendilerine birer üyelik kartı verilir.
b.Asli üyeliği isteme, bu tüzük ile öngörülen maddi ve manevi yükümlülüklerin muntazaman yerine getirileceğini ve Yönetim Kurulu’nca alınan ve ilan edilen kararlara tamamen uygulanacağı kabul ve taahhüt anlamını taşır.

Madde 7

Fahri üyeler istedikleri taktirde aidat verebilirler, fakat bu üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Toplantılara dinleyici olarak katılabilirler.

Madde 8

Her çeşit üye, derneğin yönetimi ile ilgili dileklerini yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı’na verme yetkisine haizdirler.

Madde 9

Dernekten herhangi bir suretle ayrılan üyenin ayrılma tarihine kadar olan aidat ve hizmet karşılığı olan borçlarını ödemeleri şarttır. Aksi hareket edenler hakkında özel hukuk hükümleri uygulanır.

Madde 10

Türk vatandaşı olmayanların derneklere asli üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet hakkına sahip olması ve Türk vatandaşının yerine getirmekle sorumlu olduğu maddi ve manevi yükümlülüklerini muntazaman yerine getirmeleri gerekir.

Madde 11

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Madde 12

a.Hiç kimse derneğe üye olmaya veya üyelikte kalmaya zorlanamaz.
b.Her üye yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydı ile dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.
c.Dernek üyesi iken, medeni haklarını kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurula itiraz hakları vardır.
d.Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

Madde 13 | Derneğin organları şunlardır:

Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Onur Kurulu
Denetleme Kurulu
Dernek başka organlarda kurabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Madde 14

Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

a.Üç yılda bir Kasım ayında olağan,
b.Yönetim veya denetleme kurulunca gerekli görüldüğü hallerde veya dernek asil üyelerinden 1/5 yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Madde 15 | Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Usulü

Genel kurul olağan ve olağanüstü toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtilmek sureti ile ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Madde 16

Genel kurul toplantıları Ankara’da yapılır.

Madde 17 | Toplantı Yeter Sayısı

Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler ile şubelerin 3 yılda bir merkez genel kurulundan en az iki ay önce yapacakları genel kurul toplantısında 10 (on) asil üyeyi temsilen 1 (bir) delegenin katılmasıyla toplanır.

Bir yıl aidat ödememiş üyeler genel kurula katılamaz. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının 2 katından az olamaz.

Şubeleri, şube genel kurullarında seçilmiş delegeleri temsil eder. Şube genel kurulları toplantılarını 3 yılda bir Genel merkez genel kurulundan en az iki ay önce yaparlar.

Madde 18 | Toplantının Yapılış Usulü

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz.

Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.

Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 19 | Genel Kurul Toplantısında Görüşülecek Konular

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 20 | Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Genel kurulun karar alma yeter sayısı katılan üyelerin yarıdan bir fazlasıdır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları toplantıya katılan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu ile alınabilir.

Aşağıdaki hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:
a.Dernek organlarının seçilmesi,
b.Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c.Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibra edilmesi,
d.Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e.Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
f.Derneğin feshedilmesi,
g.Yıllık aidatlarının saptanması
h.Yönetim kurulunca gösterilen diğer tekliflerinin incelenip karara bağlaması
i.Yurt içinde ve yurt dışında şube açılmasına ve kapatılmasına karar verilmesi

Madde 21 | Yönetim Kurulu Teşkili ve Görevleri

Yönetim kurulu Genel kurulca Üç yıllığına gizli oyla seçilen 7 asil 5 yedek üyeden oluşur. Kurul ilk toplantısında kendi aralarından başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, veznedar seçer.

Görevleri:

a.Derneği ve diyetisyenlik mesleğini temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,
b.Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
c.Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
d.Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli kararları almak ve uygulamak,
e.Dernek çalışmaları için gerekli olan hallerde hizmet satın almak,
f.Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.
g.Mazeretsiz olarak üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına veya bir yıl içerisinde mazeretsiz olarak altı yönetim kurulu toplantısına katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği Yönetim Kurulu Kararı ile düşürülür.

Madde 22 | Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

Madde 23 | Denetim Kurulu Oluşumu Görevleri ve Derneğin İç Denetim Şekilleri

Denetim Kurulu 3 asil ve 3 yedek üye olmak üzere genel kurulca üç yıllığına seçilir.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi, verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

İç Denetim Şekli : Dernek’ de iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Madde 24 | Onur Kurulunun Teşkili ve Görevleri

Onur kurulu, genel kurulca asil üyeler arasından seçilen 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Onur kurulu, üyelerin dernek içindeki tutumlarının birbirlerine karşı göstermeye mecbur oldukları, sevgi, saygı ve beraberlik anlayışına aykırı hareketleri hakkında yönetim kurulunun veya üyelerinin isteği üzerine toplanarak aldığı kararları yönetim kuruluna tavsiye kararı olarak yazılı olarak bildirir.

Madde 25

Onur kurulunun önerisi ile Yönetim Kurulunun vereceği cezalar şunlardır

1. Şahısa yazılı ihtar vermek,
2. Dernek üyeliğinden çıkarmak.

Onur kurulu incelemeleri sırasında gerektiğinde yönetim kurulunun fikrini alabilir.

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır;

a.Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak
b.Genel Kurulca belirlenmiş olan meslek etik kurallara uymamak
c.Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ötürü mahkum olmak
d.Dernek Tüzel kişiliği ve yetkili organlarda görev yapan üyeler hakkında rencide edici ve karalayıcı ithamlarda bulunmak
e.Üyelik başvuru formunda ve eklerinde doğru beyanda bulunmamak ve doğru belge vermemek,
f.Meslektaşlarına karşı mesleki ve kişisel yönden onur kırıcı ve haksız ithamlarda bulunmak,
g.Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

Bir üye için yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelikten çıkarılan üye durumunun genel kurulda görüşülmesi için kararın kendisine tebliğinden itibaren yönetim kuruluna başvurabilir. Başvurmadığı takdirde yönetim kurul kararının tebliğinden itibaren Asliye Hukuk Mahkemesine kararın iptali için dava açmadığı takdirde üyelikten çıkarılması kesinleşir.

Madde 26 | Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim, denetleme ve onur kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları en büyük mülki amirliğine bir yazı ile duyurulur.

Madde 27 | Şubelerin Kuruluşu

Şubeler; Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Genel Merkeze bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ancak bünyesinde organları (Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu) bulunan alt birimlerdir.

Dernek, Merkez Genel Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Dernek şubesi, en az 50 asil üyenin bulunduğu illerde açılabilir. Merkez genel kurulunca şubenin açılacağı yerde Merkez yönetim kurulu tarafından belirlenen en az üç kişilik kurucular kurulu, mahallin en büyük mülki amirine Şube Kuruluş Bildirimini ve gerekli belgeleri vererek, mevzuata uygun olarak dernek şubesinin açılışını gerçekleştirir.

Madde 28 | Şubelerin Organları

Şubeler genel kurul olağan toplantılarını 3 yılda bir olmak üzere Genel Merkez Genel Kurulu toplantısından iki ay önce yapmak zorundadır. Yönetim kurulu ve denetleme kurulu Şube genel kurulunca gizli oyla seçilir. Yönetim kurulu 7 asil, 5 yedek, denetleme kurulu 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Bu organların görev ve yetkileri Genel Merkez organlarının görev ve yetkileri gibidir.

Her yıl hazırlanan şube bütçeleri genel merkez tarafından onaylanır. Şubeler net gelirlerinin en az %10’unu her yıl genel merkeze gönderirler. Şubeler dernek tüzüğünün faaliyet amaçlarına uygun olarak çalışmak ve her türlü faaliyetlerinde genel merkezi bilgilendirmek ve onayını almak zorundadır. Şubelerin faaliyet ve harcamaları Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca izlenir ve denetlenir. Şubeler 10 asil üye için 1 delege olmak üzere genel kurulda temsil hakkına sahiptirler. Şubeler; Genel Merkez Genel Kurulunda şubeyi temsil edecek delegeleri, genel merkez genel kurulundan en az iki ay önce yapacakları şube genel kurul toplantısında hazır bulunan üyeler arasından seçerler.

Madde 29 | Yasak Faaliyetler

Tüzükte belirtilenlerin dışındaki faaliyetler yasaktır.

Madde 30 | Dernek Gelirleri ve Ödenti Miktarının Tespit Edilme Şekli

Dernek gelirleri

a.Üye giriş ve yıllık ödenti.
b.Dernekçe yapılacak yayın, sergi, fuar, toplantı, eğitim, seminer ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
c.Dernek üyesi gerçek veya tüzel kişiler ile bunların temsil ettiği firmaların derneğin araştırma, tanıtım faaliyetleri sebebi ile yapacakları bağış ve yardımlar,
d.Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
e.Bağış ve yardımlar,
f.İktisadi işletmelerden elde edilen gelir ve bağışlar,
g.Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
Giriş ve Yıllık ödentiler; genel kurul tarafından belirlenerek üyelere ve şubelere duyurulur. Ödentilerin takibi, tahsili ve muhasebeleştirilmesi yönetim kurulunca yerine getirilir.

Madde 31 | Defter Ve Kayıtlar

1) Karar defteri:Yönetim kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye kayıt defteri:Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri:Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) Demirbaş Defteri:Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5) İşletme Hesabı Defteri:Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri:Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Madde 32 | Gelir ve Giderlerde Usul

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.

Madde 33 | Derneğin Logosu

Derneğin logosu lacivert üzerine beyaz Türkiye Diyetisyenler Derneği ve kuruluş yılı ile derneğin açık adının baş harfleri kullanılarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Yönetim kurulu izini olmadan kullanılamaz. Bu logo şubeler tarafından aynı şekliyle kullanılır, değişiklik ve ekleme yapılamaz.

Madde 34

Borçlar kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu, derneğin çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için dernek adına menkul ve gayrimenkul alımlarında Genel Kurul izniyle ileriye yönelik borçlanabilir.

Madde 35 | Tüzük Değişikliği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 36 | Derneğin Feshi

Dernek genel kurulu gerekli gördüğünde derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az 2/3’ünün toplantıya katılması şarttır. Çoğunluk elde edilmezse kurul ikinci defa toplanmak için 16. maddeye göre tekrar toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türkiye Diyetisyenler Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında varsa derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar son genel kurul toplantısında kararlaştırılan kuruma devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu durumda derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 37

Derneğin genel kurul kararı veya Dernekler Kanunu’na göre feshi halinde malları Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne intikal eder.