Dernek Tüzük

TÜRKİYE DİYETİSYENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Madde 1 » Derneğin Adı: Türkiye Diyetisyenler Derneğidir. Derneğin merkezi Ankara’dadır.

Diyetisyen: Diyetisyen, Türkiye içinde faaliyet gösteren herhangi bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakülte veya Yüksekokulu- Beslenme ve Diyetetik Bölümünden, hazırlık sınıfı hariç en az 4 yıllık lisans diplaması ile “Diyetisyen”  Unvanı alarak mezun olmuş sağlık meslek mensubudur.

Diyetisyenlik: Diyetisyenlik, büyüme, gelişme ve ömür boyu tüm bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda bireysel ve toplu beslenmenin plân ve programlarını düzenleyen; besin güvenliğinin sağlanmasında ve kalite sistemlerinin kurulmasında; besin ögesi, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan; var olan besin kaynaklarının ekonomi ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan, besin denetimini yapan, bu konularda fizyolojik, psikolojik ve sosyal olarak sağlıklı yaşam biçimlerinin benimsenmesi amacıyla bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren, doğuştan ve sonradan oluşan hastalıklar ve diğer özel durumlarda tıbbî ve cerrahî tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine, besinlerin besinlerle ve/veya ilaçlarla etkileşimlerine göre diyet programı plânlayan, bireylere verilecek olan oral, enteral ve parenteral beslenme ürünlerinin seçiminde, hazırlanmasında, uygulamalarında ve yukarıda sözü edilen tüm beslenme girişimlerinde eğitim veren, eğitim programlarını plânlayan, uygulatan ve izleyen sağlık meslek alanıdır.

 

Madde 2 » Amaç

Türkiye Diyetisyenler Derneği;

 1. Üyeleriyle düşünce ve eylem birliği içinde olmanın koşullarını sağlamak,
 2. Beslenme ve Diyetetik biliminin uygulayıcısı olarak diyetisyenlik mesleğinin toplumun yararına üst düzeyde çağdaş, nitelikli ve güvenilir hizmet verecek özerk bir sağlık mesleği olması için çalışmak,
 3. Diyetisyenlik mesleğinin eğitimi ve uygulanması ile ilgili standartlar oluşturmak ve işlerlik kazandırmak
 4. Diyetisyenler arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlayarak, beslenme ve diyetetik biliminin ve diyetisyenlik mesleğinin ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi ve toplumun yararına kullanılması için çalışmalarda bulunmak,
 5. Diyetisyenlik mesleği ile ilgili etik kuralları oluşturmak, uygulanmasını sağlamak üzere çalışmalar yapmak,
 6. Toplumda, beslenme hizmetlerinin verildiği veya bireylerin beslenme gereksinimlerinin karşılandığı, besin hazırlama, pişirme, üretim servis süreçlerinin yer aldığı her sektörde beslenme ve diyetetik biliminin doğru uygulanmasını sağlayarak bu bilimin ülkemize katkılarını arttırmak,
 7. Toplum sağlığının temel unsuru olan doğru ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının toplumun her yaştan bireyine kazandırılması için çalışmak, toplumun beslenme konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak,
 8. Beslenme ve sağlık ile ilişkili ulusal ve/veya uluslararası tüm çevre, gıda ve sağlık politikaları ve stratejilerinin oluşturulmasında yer almak,
 9. Başta obezite olmak üzere bulaşıcı olmayan hastalıkların (BOH) önlenmesi amacı ile yürütülen çalışmalarda yer almak, bununla ilgili olarak kamu ve özel kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak,
 10. Besin kaynaklı hastalık risklerini önlemeye yönelik olarak tüm gıda güvenliği çalışmalarında, stratejik planlar ve politikaların geliştirilmesinde yer almak,
 11. Beslenme ve diyetetik biliminin her alanında çalışan diyetisyen ve diğer sağlık çalışanlarının eğitim-öğretim ve çalışmalarına katkıda bulunacak nitelikte mesleki tanıtım, yaygınlaştırma ve uygulamaları sağlayacak faaliyetlerde bulunarak beslenme ve diyetetik biliminin ve diyetisyenlerin mesleki uygulama alanının gelişimini sağlamak,
 12. Beslenme ve Diyetetik konularına ve diyetisyenlik mesleğine ilişkin konularda danışmanlık hizmeti vermek,
 13. Özerk bir meslek olan Diyetisyenlik konusunda çalışmalar yapmak, yapılanmalar oluşturmak ve ulusal ve uluslararası yapılanmaların içinde yer almaktır.
 14. Meslek standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmak, gerektiğinde bu kapsamda yasal yollara başvurmak,
 15. Türkiye’de çalışan diyetisyenlerin mesleki hak ve özgürlüklerini korumak yetkilerini iyileştirmek,
 16. Diyetisyenlerin mesleki çalışma olanak, ortam ve eğitim haklarını her türlü platformda savunmak ve temsil etmek,
 17. Beslenme ve Diyetetik bölümlerinden mezun olarak lisans diploması almamış, YÖK tarafından beslenme ve diyetetik lisans mezunu olarak eş değerlik onayı verilmemiş ya da yasalarca diyetisyenlik mesleği tanımına giren iş ve uygulamaları yapan veya bu unvanı takınanlar hakkında  yasal işlemleri yapmakla yetkili makamlara gerekli bildirimleri yapmak ve bu hususta gerekirse Dernek Yönetimi olarak hukuki yollara başvurmak, dava açmak.
 18. Diyetisyen olup da meslek ilke ve gereklerine aykırı davrananlar hakkında TDD Yönetim Kurulu ve TDD Etik Kurulu görüşleri doğrultusunda gerekli görülen müdahaleleri yapmak,
 19. Madde 3’de belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek amacı ile kurulmuştur

 

Madde 3 » Derneğin Faaliyetleri

1- TDD tüzüğü Madde 2 ‘de belirtilen tüm amaçlara ulaşmak için her türlü faaliyeti planlar, organize eder, yürütür ve değerlendirir.

2- TDD Yönetim Kurulu görüşü doğrultusunda diğer oluşumlar tarafından gerçekleştirilen Beslenme ve Diyetetik alanında ve/veya bu alanla ilgili olarak düzenlenen faaliyetlere katılır.

3- Diyetisyenliğin meslek olarak gelişmesini, Beslenme ve Diyetetik konusunun Türkiye’de tanıtılmasını, anlaşılmasını, yayılmasını, halkın doğrudan doğruya yararlanacağı pratik bir bilim dalı olmasını sağlamak için, her türlü mevzuat ve müfredat programlarının yürütülmesi ve uygulanmasında mesleki, kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile birlikte çalışır,

4- Mevzuat bakımından diyetisyenlerin sağlık çalışanları arasındaki yerlerini tayin etmek, bağlı oldukları kurumlardaki yetki ve sorumluluklarını saptamak, tanımlamak, diyetisyenlerin meslek etiğine uygun çalışmasını denetlemek, asli üyelerin çalışma sahalarını hazırlamak, istihdam ve çalışma koşullarını iyileştirmeki, mesleki zorlukları önleyici ve yasal güvencelerini sağlamak için çalışmalar yapar,

5- Diyetisyenlik meslek standardını yönlendirecek ve sürdürülebilecek meslek etiği ilkelerini evrensel değerler temelinde oluşturur ve geliştirir,

6- Üyelerinin istihdam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışma yapar,

7- Derneğin amacı, çalışma konuları, üyelerinin mesleki yönden yasal haklarının       korunması ve/veya iyileştirilmesi ile ilgili olarak gerektiğinde her türlü hukuksal girişimde bulunur, dava açar.  

8- Mesleğin onurunu korumak için kişi ya da kuruluşlar tarafından mesleği değer kaybına uğratabilecek sözlü ya da yazılı beyanlar karşısında girişimde bulunur,

9- Diyetisyenlerin yalnızca bir birey değil aynı zamanda bir meslek mensubu olarak da Beslenme ve Diyetetik hizmetlerinin öncelikle sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve dolayısıyla tedavi maliyetlerinin azaltılması ve/veya sağlığın geri kazanımı amacıyla etkin şekilde görev aldığı sağlık sistemi içerisinde sistemi yönlendiren politikaları izler, gerektiğinde ilgili karar mekanizmalarında politika oluşturulmasına ve belirlenen politikanın izlenmesine katkı verir ve yine gerektiği zaman ve yerde görüşlerini açıklar,

10- Yaşamın her alanı ve her döneminde Beslenme ve Diyetetik hizmetlerinin doğru ve daha yaygın yürütülebilmesi amacıyla başta TDD üyeleri olmak üzere tüm diyetisyenler arasında ortak bir dil ile yürütülen, ölçülebilen ve değerlendirilebilen, beslenme hizmetlerinin görünür olduğunu ortaya koymaya yönelik olarak beslenme biliminin çeşitli alanlarında araştırmalara teşvik eder, Bakanlıklar, kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşları ile çalışmalarda bulunur,  çalışma sonuçlarını sürekli izleyerek belgeler oluşturur, geliştirir ve ilgili kurumlara iletir;

11- Başta TDD üyeleri olmak üzere tüm diyetisyenlere, Beslenme ve Diyetetik bilim ve Diyetisyenlik mesleğindeki güncel bilgileri ve gelişmeleri aktarabilmek için Beslenme ve Diyetetik konusunda ulusal ve uluslararası mesleki ve bilimsel konferanslar, açık oturumlar, seminerler, sempozyumlar, hizmet içi eğitim toplantıları, kurslar, kongreler ve çalıştaylar düzenler,

12- TDD tarafından benimsenen aynı amaçlar için diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak üyelerinin yurt içi ve yurt dışında Beslenme Diyetetik ve ilişkili diğer konularda konferans, açık oturum, seminer, sempozyum, hizmet içi eğitim toplantıları, çalıştay ve kurslara katılımını sağlar,

13- Bu maddede belirtilen amaçlara ulaşmak için TDD yayını olan Beslenme ve Diyetetik Dergisi başta olmak üzere çeşitli konularda kitap, dergi vb.  bilimsel yayınlar yapar,

14- Yurt içinde ve dışında konusu ve amacı ile ilgili diğer bilimsel dernek, kuruluş ve mesleki örgütler ile iletişim sağlayarak ilgili dernek ve kuruluşlara üye olur, ülkemizi ve Türkiye Diyetisyenler Derneğini bu kurum ve kuruluşlarda temsil ederek, yurt içi ve yurt dışında yararlı gördüğü bilimsel toplantılara katılır,

15- Düzenlenmesi planlanan konferans, açık oturum, seminer, sempozyum, hizmet içi eğitim toplantıları, kurs, çalıştay, proje vb. bilimsel etkinlikleri uluslararası meslek örgütleri ve Avrupa Birliği ülkelerinin benimsediği standartlara uygun olması için gerekli inceleme ve çalışmaları yapar,  

16- Bu etkinliklerin nasıl düzenleneceği, Türkiye Diyetisyenler Derneği ile etkinliği düzenleyecek kurul ya da kuruluşlar arasında imzalanacak olan bir protokol ile belirlenir,

17- Diyetisyenliğin meslek olarak gelişmesi için, her türlü mevzuat ve müfredat programlarının hazırlanması, yürütülmesi ve uygulanmasında mesleki, özel ve resmi kuruluşlarla iş birliği yapar, ilgili çalışmalara ve toplantılara katılır,

18- Nitelikli diyetisyen yetiştirilmesini teşvik edici faaliyetlerde bulunur,

19- Diyetisyen yetiştirmek üzere 4 yıllık Beslenme ve Diyetetik lisans eğitimi veren okullarda çağdaş ve bilimsel eğitimin sağlanması, kalite standartlarının oluşturulması ve akredite edilmesi,  bu okulların yönetim ve denetiminde TDD’nin de yer alması için çalışmalara katılır,

20- Beslenme ve Diyetetik alanında Diyetisyenler için mesleki yeterlilik/yetkinlik (board) kurulunun oluşturulması ve çalışması için gerekli girişimleri yapar ve bununla ilgili çalışmaları yürütür,

21- Diyetisyenlik mesleğinin toplum sağlığına getireceği katkıları toplumla iş birliği içerisinde tartışarak, her ne amaçla olursa olsun yaşamın her alanında ve her döneminde beslenme hizmetlerine özel uygulamaların gerektirdiği özenle verilecek şekilde yönetilmesi ve yürütülmesi için çalışır. Bu bağlamda, beslenme sorunu olan bölgelere, toplumu etkisi altında bırakan beklenmedik sosyal ve/veya afet durumlarında gıda güvenliği ve beslenme eğitimi çalışmalarına katkıda bulunur ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar,

22 – Amaçlarını gerçekleştirebilmek için, gerekli gayrimenkullere sahip olur ve/veya kiralar,

23- Üyeleri için kredilendirilmiş sertifika programlarını ilgili kamu ve akredite özel kuruluşlarla iş birliği içinde düzenler,

24- Yasa dahilinde beslenme ve diyetetik alanına giren eğitim, araştırma, geliştirme ve hizmet merkezleri açar.

25- Dernek faaliyetlerini gerçekleştirmek ve gelir temin etmek üzere iktisadi işletme kurar,

26- Yardım Toplama Kanunu ve bu ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır,

27- Yasal koşulları yerine getirerek araştırmalar ve projeler için ulusal ve uluslar arası kişi, kurum ve kuruluşlardan maddi yardım alır,

28-Amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere yönetim kurulu kararı ile platform oluşturabilir.

29- Beslenme ve Diyetetik bölümlerinde eğitim görmekte olan öğrencilere burs verir ve bursla ilgili hususlar bir yönergeyle belirlenir.

 

Madde 4 » Derneğin Kurucularının Ad ve Soyadları,

Dyt. Güneş SOYSAL, Dyt. Şenda HASEKİ TUNCA, Dyt. Türkan KUTLUAY MERDOL,
Dyt. Ufuk GÜNEYLİ, Dyt. Sevinç YÜCECAN
Madde 5 »

Derneğin 2 çeşit üyeliği vardır.

a- Asli

b-Fahri
a. Asli Üyelik: Türkiye içinde veya dışında Fakülte veya Yüksekokullarının Beslenme ve Diyetetik bölümlerinden mezun olup “DİYETİSYEN” ünvanını alanlar bu üyeliğe ait mali mükellefiyetini yerine getirme taahhüdü ile üye olma talebinde bulunurlar.
b. Fahri Üyelik: Bilfiil Beslenme ve Diyetetik mesleğinde çalışmayan fakat derneğe çalışmalarıyla yardımcı olan kişiler derneğin fahri üyesi sayılırlar.

 

Madde 6»

Derneğe asli üye olmak isteyenler 2 fotoğrafla birlikte şekli Yönetim Kurulunca belirtilecek başvuru formunu imza ederek genel kurulca belirlenen aidatı ödemeyi taahhüt ederler.  Üye olmak için Yönetim Kurulu Başkanlığına müracaatta bulunulur. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğe Kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine yazılı olarak bildirir.

 1. Başvuruları kabul edilenler asli ve fahri üye olarak deftere kayıt edilir ve kendilerine birer üyelik kartı verilir.
 2. Asli üyeliği isteme, bu tüzük ile öngörülen maddi ve manevi yükümlülüklerin muntazaman yerine getirileceğini ve Yönetim Kurulu’nca alınan ve ilan edilen kararlara tamamen uygulanacağı kabul ve taahhüt anlamını taşır.

 

Madde 7 »

Fahri üyeler istedikleri taktirde aidat verebilirler, fakat bu üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Toplantılara dinleyici olarak katılabilirler.

 

Madde 8 »

Her çeşit üye, derneğin yönetimi ile ilgili dileklerini yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı’na verme yetkisine haizdirler.

 

Madde 9 »

Dernekten herhangi bir suretle ayrılan üyenin ayrılma tarihine kadar olan aidat ve hizmet karşılığı olan borçlarını ödemeleri şarttır. Aksi hareket edenler hakkında özel hukuk hükümleri uygulanır.

 

Madde 10 »

Türk vatandaşı olmayanların derneklere asli üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet hakkına sahip olması ve Türk vatandaşının yerine getirmekle sorumlu olduğu maddi ve manevi yükümlülüklerini muntazaman yerine getirmeleri gerekir.

 

Madde 11»

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

 

Madde 12» Üyelikten çıkma ve üyelikten çıkarılma

 1. a. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.
 2. b. Hiç kimse derneğe üye olmaya veya üyelikte kalmaya zorlanamaz.
 3. c. Her üye yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydı ile dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.
 4. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez, her ne neden ile ayrılma talebinde bulunan üyenin ayrılma tarihine kadar olan aidat ve hizmet karşılığı olan borçlarını ödemesi gerekir. Aksi hareket edenler hakkında özel hukuk hükümleri uygulanır.
 5. e. Üyenin, üyelikten çıkma talep dilekçesi yönetim kurulunda yapılacak olan değerlendirmeden sonra karar defterine yazılarak çıkış işlemleri sonlandırılır.
 6. Dernek üyesi iken, medeni haklarını kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların ilk yapılacak Genel Kurula itiraz hakları vardır.

 

Madde 13» Derneğin organları şunlardır:

Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Onur Kurulu
Denetleme Kurulu
Dernek başka organlarda kurabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

Madde 14»

Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

 1. Üç yılda bir Ocak ayında olağan,
  b. Yönetim veya denetleme kurulunca gerekli görüldüğü hallerde veya dernek asil üyelerinden 1/5 yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

 

Madde 15» Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Usulü

Genel kurul olağan ve olağanüstü toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtilmek sureti ile ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Madde 16»

Genel kurul toplantıları Ankara’da yapılır.

 

Madde 17»Toplantı Yeter Sayısı

Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler ile şubelerin 3 yılda bir merkez genel kurulundan en az iki ay önce yapacakları genel kurul toplantısında 10 (on) asil üyeyi temsilen 1 (bir) delegenin katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının 2 katından az olamaz. Şubeleri, şube genel kurullarında seçilmiş delegeleri temsil eder. Şube genel kurulları toplantılarını 3 yılda bir Genel merkez genel kurulundan en az iki ay önce yaparlar.

 

Madde 18» Toplantının Yapılış Usulü

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz.

Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.

Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Madde 19» Genel Kurul Toplantısında Görüşülecek Konular

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Madde 20 » Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Genel kurulun karar alma yeter sayısı katılan üyelerin yarıdan bir fazlasıdır.  Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları toplantıya katılan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu ile alınabilir.

Aşağıdaki hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:
a. Dernek organlarının seçilmesi,
b. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c. Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibra edilmesi,
d. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek Kabul edilmesi,
e. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
f. Derneğin feshedilmesi,
g. Yıllık aidatlarının saptanması
h. Yönetim kurulunca gösterilen diğer tekliflerinin incelenip karara bağlaması
i. Yurt içinde ve yurt dışında şube açılmasına ve kapatılmasına karar verilmesi,

 1. j. Önemli görülen mesleki konularda Yönetim Kurulu’na yardımcı olmak üzere uzman komisyonlar (kurullar) oluşturabilir. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan bu komisyonların çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere her komisyon için en az bir Yönetim Kurulu asıl üyesini görevlendirir.

Madde 21 » Yönetim Kurulu Teşkili ve Görevleri

Yönetim kurulu Genel kurulca Üç yıllığına gizli oyla seçilen 7 asil 5 yedek üyeden oluşur. Kurul ilk toplantısında kendi aralarından başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, veznedar seçer.
Görevleri:
a. Derneği ve diyetisyenlik mesleğini temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,
b. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
c. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 1. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli kararları almak ve uygulamak,
 2. Dernek çalışmaları için gerekli olan hallerde hizmet satın almak,
 3. Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.
 4. Mazeretsiz olarak üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına veya bir yıl içerisinde mazeretsiz olarak altı yönetim kurulu toplantısına katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği Yönetim Kurulu Kararı ile düşürülür.

h– Derneğin amacı, çalışma konuları, üyelerinin mesleki yönden yasal haklarının  korunması ve/veya iyileştirilmesi ile ilgili olarak gerektiğinde her türlü hukuksal girişimde bulunmak, dava açmak.

 

Madde 22» Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

 

Madde 23 » Denetim Kurulu Oluşumu Görevleri ve Derneğin İç Denetim Şekilleri

Denetim Kurulu 3 asil ve 3 yedek üye olmak üzere genel kurulca  üç yıllığına seçilir.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi, verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

İç Denetim Şekli : Dernek’ de iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Madde 24» Türkiye Diyetisyenler Derneği  Etik Kurulu’nun Oluşturulması

Türkiye Diyetisyenler Derneği Etik Kurulu, Yönetim Kurulu’nca en az 10 yıl çalışma deneyimine sahip TDD üyeleri arasından 3 asıl, 2 yedek üyeden seçilir.

Madde 25» Etik Kurulu’nun Görevleri

Etik Kurulu Aşağıdaki görevlerden sorumludur.

 1. a)Üyelik şartlarından herhangi birini kaybeden veya dernek amaçlarına, tüzüğüne ve/veya meslek ilkelerine aykırı fiillerde bulunan, insan hak ve hürriyetlerine zarar veren üyeler hakkında söz konusu fiillerinin içeriği ve önemine göre uyarma, kınama veya dernek üyeliğinden çıkarma cezası vermek hususunda Yönetim Kurulu’na yazılı tavsiyede bulunur.
 2. b)Yönetim Kurulu’nun belgelere dayalı disiplin kovuşturma isteği hakkındaki soruşturma, ilgili üyeyi, taahhütlü mektupla davet etmek ve gelenin savunması alındıktan sonra gelmeyenlerin de gıyaplarında evraklar incelenerek gerekli karar verir.
 3. c) TDD Etik Kurulu, bu görevleri TDD Etik Süreç Yönetmeliği’ne göre yerine getirir.

 

 

Madde 26» Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim, denetleme ve onur kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları en büyük mülki amirliğine bir yazı ile duyurulur.

 

Madde 27»Şubelerin Kuruluşu

Şubeler; Dernek faaliyetlerinin  yürütülebilmesi için Genel Merkeze bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ancak bünyesinde organları (Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu) bulunan alt birimlerdir.

Dernek, Merkez Genel Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Dernek şubesi, en az  50 asil üyenin bulunduğu illerde açılabilir. Merkez genel kurulunca şubenin açılacağı yerde Merkez yönetim kurulu tarafından belirlenen en az üç kişilik kurucular kurulu, mahallin en büyük mülki amirine Şube kuruluş Bildirimini ve gerekli belgeleri vererek, mevzuata uygun olarak dernek şubesinin açılışını gerçekleştirir.

 

Madde 28» Şubelerin Organları

Şubeler genel kurul olağan toplantılarını 3 yılda bir olmak üzere Genel Merkez Genel Kurulu toplantısından iki ay önce yapmak zorundadır. Yönetim kurulu ve denetleme kurulu Şube genel kurulunca gizli oyla seçilir. Yönetim kurulu 7 asil, 5 yedek, denetleme kurulu 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Bu organların görev ve yetkileri Genel Merkez organlarının görev ve yetkileri gibidir.

Her yıl hazırlanan şube bütçeleri genel merkez tarafından onaylanır. Şubeler net gelirlerinin en az %10’unu heryıl genel merkeze gönderirler. Şubeler dernek tüzüğünün faaliyet amaçlarına uygun olarak çalışmak ve her türlü faaliyetlerinde genel merkezi bilgilendirmek ve onayını almak zorundadır. Şubelerin faaliyet ve harcamaları Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca izlenir ve denetlenir. Şubeler 10 asil üye için 1 delege olmak üzere genel kurulda temsil hakkına sahiptirler. Şubeler; Genel Merkez Genel Kurulunda şubeyi temsil edecek delegeleri, genel merkez genel kurulundan en az iki ay önce yapacakları şube genel kurul toplantısında hazır bulunan üyeler arasından seçerler.

 

Madde 29»Yasak Faaliyetler

Tüzükte belirtilenlerin dışındaki faaliyetler yasaktır.

 

Madde 30 » Dernek Gelirleri ve Ödenti Miktarının Tespit Edilme Şekli

Dernek gelirleri

 1. Üye giriş   ve yıllık ödenti.
 2. Dernekçe yapılacak yayın, sergi, fuar, toplantı, eğitim, seminer ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 3. Dernek üyesi gerçek veya tüzel kişiler ile bunların temsil ettiği firmaların derneğin araştırma, tanıtım faaliyetleri sebebi ile yapacakları bağış ve yardımlar,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Bağış ve yardımlar,
 6. İktisadi işletmelerden elde edilen gelir ve bağışlar,
 7. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

Giriş ve Yıllık ödentiler; genel kurul tarafından belirlenerek üyelere ve şubelere duyurulur. Ödentilerin takibi, tahsili ve muhasebeleştirilmesi yönetim kurulunca yerine getirilir.

 

Madde 31» Defter ve Kayıtlar

1) Karar defteri: Yönetim kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye kayıt defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

Madde 32» Gelir ve Giderlerde Usul

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.

 

Madde 33» Derneğin Logosu

Derneğin logosu lacivert üzerine beyaz Türkiye Diyetisyenler Derneği ve kuruluş yılı ile derneğin açık adının baş harfleri kullanılarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Yönetim kurulu izini olmadan kullanılamaz. Bu logo şubeler tarafından aynı şekliyle kullanılır, değişiklik ve ekleme yapılamaz.

TDD logosunun her türlü kullanımı Yönetim Kuruluna yapılacak yazılı müracaatla Yönetim Kurulunun vereceği karar doğrultusunda yazılı izne bağlıdır. TDD logosunun izinsiz kullanılması durumunda TDD hukuk danışmanı aracılığı ile yasal süreç başlatılır

 

Madde 34»

Borçlar kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu, derneğin çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için dernek adına menkul ve gayrı menkul alımlarında Genel Kurul izniyle ileriye yönelik borçlanabilir.

 

Madde 35» Tüzük Değişikliği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 36» Derneğin Feshi

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir, fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır

 

 1. a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türkiye Diyetisyenler Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında varsa derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar son genel kurul toplantısında kararlaştırılan kuruma devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

 1. b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu  durumda derneğin  para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 37»

Derneğin genel kurul kararı veya Dernekler Kanunu’na göre feshi halinde malları Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne intikal eder.

Madde 38» Hüküm Eksikliği

 Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanun’u ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Kurumsal